May 13 2021 14:12:50
Управление
· Начало
· Статии
· Файлове
· Икономика
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Карта на Дряново
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Реклами

Listed at Guide-Bulgaria.com

Shoutbox
You must login to post a message.

19-03-2021 14:55
Прибирам се- мъж в леглото. Хващам го, бой. Подхващам и жената... гледам не е мойта... - Комшу, заключвайте ги тия врати, бе!

05-09-2011 20:00
Прабългарин и славянка легнали на една полянка вади-тури, вади-тури народили чокундури похотливи и мързеливи и ужасно завистливи. Shock Shock Shock Frown Frown

30-11-2009 18:42
Двама мъже си говорят: "Ще правим парти със смяна на партньорите, искаш ли да дойдеш?", другият: "Не ставай смешен! Кой ще вземе моята?!"

19-11-2009 18:00
Обява по време на криза: Искам да се омъжа. Говоря малко, готвя вкусно, глава не ме боли! Pfft Pfft Pfft

09-02-2009 19:58
saita mi haresva,6te go pose6tavam 4esto Smile
Кратка и непълна характеристика на управлението на д-р Иван Николов кмет на община Дряново мандат 2007-2011
Политика

Ретроспекция от Ангел Димитров.

1.В началото на мандат2007-2011 г. /м. юни и юли-2008г/бе първия скандал за община Дряново, а именно продажбата на парцел за бензиностанция на фирма неотговаряща на условията на конкурса и препродала парцела след четири дни от сключване на договора с общината на многократно по висока цена в разрез договора и ущърб на общината.

2.С решение 410 от 07.04.2010 г. ОбС Дряново не приема отчета за утвърждаване на приходи и разходи на община Дряново за 2009 година и сезиране на съответните органи за съмнения за злоупотреби.

3.Доклад № ФИ2ГБ-0002/09.06.2010г. на АДФИ – проверка за законосъобразност, свързана с отпускането, отчитането и усвояването на целева субсидия през 2009г. в Община Дряново, предназначение за изграждане и основен ремонт на общинската пътна мрежа, общо в размер на 225 хил.лева.

- Установена вреда на бюджета на община Дряново в размер на 220 220 лева

- Съставен акт №11011186/09.06.2010г. за административно нарушение на Кмета на Общината за нарушание на чл.3, ал.2 от НВМОП за непроведена процедура на открит конкурс за избор на изпълнител.

- Съставен акт за начет №11040018/09.06.2010г. срещу Пламен Пенчев Бончев, главен специалист в дирекция УТИСП осъществил инвеститорски контрол, солидарно с фирма „Димас” АД – Габрово. Сумата е 197 220.47лв. плюс законните лихви от 08.06.2009год.

4. Направена проверка от съответната комисия на ОбС по доклад №ФИ2ГБ-0002/09.06.2010г.на АДФИ за установена вреда на общината за 220хил. лв. и прието становище за незаконосъобразното разходване на целеви бюджетни средства, ощетяване на общината, неверни обстоятелства в подписани от кмета документи, порочна практика от кмета и неговия екип и взето решение №513/03.11.2010г. от ОбС за образуване на дисциплинарно производство срещу Пл.Пенчев и Д.Руев и уведомяване на общественоста чрез средствата за масова информация.

5. Доклад №ФИ2ГБ-0006/19.11.2010г. на АДФИ – проверка за законосъобразност при възлагане на обществена поръчка с предмет „Сметосъбиране, сметоизвозване и депониране на ТБО.........на Община Дряново”. Установено е нарушение на ЗОП при възлагане на обществената поръчка. За констатираното нарушение е съставен акт №11012273 за нарушени разпоредби на чл.90 от ЗОП на Кмета на Общината. /4000лв/

6.Направена проверка от съответната комисия на ОбС Дряново и констатация за нарушаване на законодателството в областта на обществените поръчки при изпълнение на обществена поръчка „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дома за възрастни с психични разстройства с. Радовци, Община Дряново. Класически пример за източване на общински бюджет с повече от 250 хил.лв. и вина на кмета на Общината за неупражняване на контрол по чл.28 от Закона за общинските бюджети.

7.Кметът на Община Дряново не спазва законодателството, законови и подзаконови актове :

- Закон за Държавния Бюджет на РБ-чл.10 ал.1 Изграждане и основен ремонт на общински пътища за Дряново 245 хил.лв .

- Закон за Общинските Бюджети-чл.35 ал.5 Целевите субсидии не могат да се трансформират в общи .

- Закон за Устройството на Държавния Бюджет -чл.44 ал2 Общините възстановяват в държавния бюджет неусвоените средства от целеви дължавни субсидии .

– Закон за Защита на Потребителя- чл.166 Кмета на общината създава в общинската администрация звено за защита на потребителя, чрез което изпълнява контрол по глава втора, четвърта и от пета от закона.

- Закон за Обществените Поръчки- чл.2 ал.1 Обществените поръчки се възлагат по процедурите, предвидени в този закон, в съответствие със следните принципи: т.1. публичност и прозрачност, 2.свободна и лоялна конкуренция. Чл.90 – провеждане на обществена поръчка без обявление.

- Закон за Ообщинските Бюджети - чл.4.ал.2 Финансирането на местните и делегираните от държавата дейности се извършва от общината в интерес на местната общност и при спазване на принципите на законообразност, ефективност, ефикасност и публичност. Чл.5 Общинския бюджет е публичен и се контролира от местната общност .....чл28/2/Кмета на общината ограничава или спира финансирането на бюджетните организации, звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване, като уведомява съответните органи. /

- ЗМСМА –чл.44 ал.1 т.18 Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в тридневен срок от издаването или подписването им. /От началото на мандата се предоставят едва 30% от всички актове на кмета, като по този начин се лишава ОбС от ефективен контрол съгл.чл.21 ал.1 т6 и чл.45 от ЗМСМА и чл.8 от ЗОС/.

– Закон за защита на животните §5 В тригодишен срок от влизането в сила на закона общинските съвети и кметовете на общини осигуряват настаняването на безстопанствените животни в приютите по чл.41ал.1./Кметовете на общини организират изпълнението на програмите по овладяване на популацията/.

– Закон за управление на отпадъците-Чл.16 ал.1 Кметът на общината организира управлението на дейностите по управление на отпадъците: разделно събиране, почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и др. за обществено ползване./ Възниква въпросът чист ли е града ни и къде се изхвърлят уличните отпадъци, след като със зап.№355/16.07.2009 г. на директора на РИОСВ – В.Търново е преустановена експлоатацията на местното депо?/

- Закон за устройство на територията- чл.195 ал.5,6 Кмета на общината издава заповед за ремонтни и възстановителни работи на собственици, чиито сгради и др. собственост застрашава живота и здравето на гражданите./На 07.02.2011г. от жил.блок срещу ДСК пада мазилка и ранява семейство от което жената по тежко: сътресение на мозъка, пукнат череп/

- НРУПСЧОДКТД/ Наредбата за общинските дружества/ – §3 Към настоящата наредба е неразделна част типов договор за управление на дружествата, след одобряването му от общински съвет .§4 Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.Договор за управление на общинките дружества – т.24 Констатациите и предприемане на действия по изпълнението и неизпълнението на настоящия договор се правят от пълномощника на Доверителя –Кмета на община Дряново /Състоянието на двете общински търговски дружества е повече от трагично – „К. Фичето” – ЕООД- повече от 200хил. лв задължения и не работи, МБПЛД ЕООД- Болницата- повече от 600хил. лв задължения и закрити всички отделения с излючение на едно/

- Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на общинския бюджет – Чл.9 ал.1 Кмета на общината представя в МФ прогноза за размера на собствените приходи и местните разходи, предложение за размера на целевата субсидия от централния бюджет за капиталови разходи за съответната бюджетна година, както и намеренията на общината за поемане на общински дълг по реда и сроковете определени от министъра на финансите. ал.2 Кметът на общината внася за сведение в общинския съвет информация по ал.1

- Наредба за определянето иадминистрирането на местни такси и на цени на услуги -чл.12 Кмета на общината внася в ОбС анализ на прилаганите такси и цени на услуги на по малко от веднъж годишно и при промяна на таксите и цените.

- Наредба за условията и реда за принудителното изпълнение на заповедите по чл.196 ал.3 от ЗУТ- чл.1 ал.1 С тази наредба се уреждат условията и реда за премахване на строежи които са станали опасни за живота и здравето на гражданите създават условия за пожар, вредни в санитарно хигиенно отношение./Инцидент на Пешеходната зона с пострадало семейство, както и наличие на редица сгради, които застрашават живота и здравето на хората/

– Наредба №1 за спазване на обществения ред /контрол/ чл.9 т.2- Забранява се: т.2Писането, рисуването и разлепването на лозунги, афиши, обяви, реклами и некролози по стените на обществените и частни сгради, огради, стълбовете и дърветата. Чл.11 т.6- Забранява се: продажбата на пиротехнически средства на лица ненавършили 18 години.Чл.15 ал.1 Забранява се: т.14 Държането на строителни и отоплителни, грозящи и други предмети на обществени места повече от 48часа.ал.4 т.4 Забранява се движението на нерегистрирани ППС с животинска тяга ./Не се спазва и едно от всички изисквания от наредбата/

8. С решение 563 от 22.02.2011г. ОбС Дряново не приема отчета за утвърждаване на приходите и разходите на община Дряново за 2010г.

Неизпълнени решения на ОбС:

1. Реш.235/28.01.2009г. за оповестяване на информация за текущата дейност на община Дряново: състояние на бюджета, спечелени проекти, информация за реализация на проектите, действащи договори, нови договори, информация за обществените поръчки, информацията да се предоставя и на други медии.

2.Реш.273/03.04.2009г. за откриване на процедура за отдаване на паркинг Др. манастир в срок до следващото заседание.
3. Реш.296/27.05.2009г. за извършване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на язовири- публична общинска собственост в срок от три месеца.

4.Реш.310/30.07.2009г. ОбС възлага на кмета да открие процедура по извършване на подготвителни действия за създаване на индустриална зона в срок до 31.12.2009г.

5.Реш.348/11.11.2009г. за предоставяне на информация за проектите с които кандидатства община Дряново всяко тримесечие.

6. Реш.379/29.012010г. за транформиране в безлихвен кредит на всички субсидии, дарения, помощи предоставени от община Дряново на ОМБАЛ- ЕООД в едноседмичен срок кмета да предпреме действия по погасяване на дълга .

7. Реш.394/10.03.2010г. за прехвърляне на недвижима собственост от ОМБАЛ ЕООД на община Дряново в двудневен срок

8. Реш.435/05.05.2010г. за завеждане в едномесечен срок на дело срещу ПИ АЙ за неизпълнение на договор с община Дряново.

9. Реш.425/05.05.2010г. за подписване на договор за съвместно финансиране с община Трявна за МИГ в едномесечен срок.

10. Реш.445/27.05.2010г. за определяне място за приют за безстопанствени животни в тримесечен срок.

11.Реш.469/29.07.2010г. Промяна в Правилника за работа на ОбС: съгласуване с постоянната комисия контрол на обществените поръчки от страна на кмета и др. възложители за условия и контрол на обществените поръчки и включване на общ.съветници в комисиите за обществени поръчки.

12. Реш.477/29.07.2010г. Кмета на общината да подготви процедура за вливане на „Заря” ЕООД в „К.Фичето ЕООД”в срок до следващото заседание на ОбС.

13. Реш.478/29.07.2010г. Кмета на общината в срок до следващото заседание да отчете изразходената сума за поддържане на уличното осветление за 2010 г.,да предложи актуализация на бюджета и да разпореди неотложен ремонт на уличното осветление.

14. Реш.№481/23.08.2010г. ОбС задължава кмета да изпълни финансови ангажименти по проект за МИГ ос ЛИДЕРв срок до 30.10.2010г.

15.Реш.482/23.08.2010г. ОбС задължава кмета на общината да издължи сумата от 31 188 лв., удържана от К.Фичето ЕООД от дейностите сметосъбиране и сметоизвозване и сумата 5297лв. неразплатени по СМР.

16. Реш.513/03.11.2010г. ОбС предлага на кмета на общината да образува дисциплинарно производство срещу Пламен Пенчев нанесъл щети на общината констатирани в доклад на АДФИ и неговия пряк ръководител Димитър Руев.

16а. Неизпълнението на наредбите на ОбС от Кмета на Общината са също неизпълнeние на решения.

17.Реш.480/23.08.2010г. Актуализация на бюджет – т.2 и т.3 –неразплатени суми на НЧ „Развитие” и ФК „Локомотив”.

18.Реш.558/22.02.2011г. – задължава кмета до следващото заседание да предприеме всички действия по чл.195 и 196 от ЗУТ и да докладва пред ОбС.

19.Реш.559/22.02.2011г.- задължава кмета да разработи приходно разходна сметка за Общинското предприятие и съгласувано с ФИП да се заложи в бюджет 2011 г.

20.Реш.571/29.03.2011г. относно издължаване сумата от 31 хил. лв. на „К. Фичето”ЕООД.

21.Реш.587/26.04.2011г. –относно прехвърлянето на всички активи на Болницата с цел съхраняване на имуществото и.

9.Изпълнение на проект „ Саниране, вътрешен ремонт, реконструкция на отоплението и вертикална планировка на базите на ЦДГ”Детелина” и Детски ясли по ОП „Регионално развитие” 2007-2013г :

-На 01.08.2008г. се подписва договор за изпълнение на този проект между община Дряново и МРРБ от Пламен Пенчев-старши експерт в дирекция „Устройство на територията” в община Дряново, упълномощен от кмета на общината за сумата от 942.5 хиляди лева!

–За участие в обществената поръчка закупуват документи четири фирми , а участва само една
– „Монолит-Т” ООД която печели, в коятои фирма само преди година работи Пламен Пенчев!

–Председател на комисията за провеждане на обществената поръчка е Димитър Руев – директор на дирекция „Устройство на територията” в община Дряново!

–Управлението на проекта е поверено на Димитър Руев!

– Срока за изпълнение на проекта е променян....три пъти!

- Люлките в Детската ясла по проекта са за всичко друго но не и за деца до три години!

- Асф. площадка при Детска градина „Детелина” се завърши шест месеца след окончателното приключване на проекта!

- В същата градина се изгражда мълниезащитна инсталация за около 4 хил.лева, установено с проверка на РДНСК. В предложението си за бюджет за 2010 г. кмета предлага да се изпълни тази инсталация!
Котела за отоплението в Детска градина „Иглика” доставен и немонтиран, като е актувано монтажа му за над 3 хил. лева, а децата се топлят на твърдо гориво- печки!

-Децата започват учебен процес без задължителния акт за въвеждане в експлоатация!

-Непрекъснати недоволства от страна на родителите по отношение на непредвидените сенки и други неуредици на двора на градината!

-Съмненията за злоупотреби са големи. Констатация на АДФИ с вещо лице и на Районна прокуратура Севлиево –над 30 хил. лева, липса на подпокривна хидроизолация!
Коментари
69 #1 vas
на June 23 2011 18:22:32
Успях да се убедя че обществените поръчки в общината са нагласени. В проведения търг за реконструкция на централната градска част се оказа,че фирма"ДИМАС" спечели и то с най-висока цена и най-продължителен срок за изпълнение. В схемата участваха "Монолит" Трявна и инж.Пенчев,които направиха така,че техническите показатели да могат да се подменят и нагласят.За целта въпреки възраженията на другите участници документите на "Димас" бяха подписани от "Монолит",които впоследствие бяха отстранени за нередовни документи.Те бяха необходими само за първия етап.Това даде възможност за подмяна и нагласяне на техническите показатели до отварянето на ценовите оферти.Става дума за 200 хил.лева без ДДС над втория участник.Чак сега ми стана ясно и защо се явиха толкова малко участници.Явно другите фирми имат по-добро разузнаване и не хабиха средства за предопределени търгове.
Напишете коментар
Трябва да сте регистриран за да напишете коментар
Оценки
Оценяването е достъпно единствено за потребителите.

Влезте в акаунта си или се регистрирайте за да можете да давате оценки.

Няма оценки
Времето в Дряново
Времето в региона
Анкета
Има ли позитивна промяна в икономическото развитие Община Дряново ?

Да, определено има
Да, определено има
100% [1 гласувал]

Не, нещата се влошават
Не, нещата се влошават
0% [0 гласували]

Без промяна
Без промяна
0% [0 гласували]

Брой гласували: 1
Трябва да сте регистриран за да можете да гласувате.
Начало: 14/01/2018 14:39

Архив
Нови статии
· Общински съвет - Дря...
· Община Дряново е зад...
· Дружеството за „Соци...
· 6 810 564,89 лева от...
· Еднократна помощ за ...
Теми във форума
Нови теми
· Хараламби Александров
· Провалите на Кмета Н...
· Съдържателно и истин...
· Парадоксът на нашето...
· Здравейте приятели н...
Най-активни теми
Няма създадени теми
2,085,255 уникални посещения