December 02 2023 02:02:01
Управление
· Начало
· Статии
· Файлове
· Икономика
· Форум
· Връзки
· Категории новини
· За контакти
· Фото галерия
· Търсене
· Карта на Дряново
Вход
Потребител

ПаролаНе сте потребител?
Натиснете тук за да се регистрирате.

Забравихте паролата си?
Поискате си нова тук.
Реклами

Listed at Guide-Bulgaria.com

Shoutbox
You must login to post a message.

19-03-2021 14:55
Прибирам се- мъж в леглото. Хващам го, бой. Подхващам и жената... гледам не е мойта... - Комшу, заключвайте ги тия врати, бе!

05-09-2011 20:00
Прабългарин и славянка легнали на една полянка вади-тури, вади-тури народили чокундури похотливи и мързеливи и ужасно завистливи. Shock Shock Shock Frown Frown

30-11-2009 18:42
Двама мъже си говорят: "Ще правим парти със смяна на партньорите, искаш ли да дойдеш?", другият: "Не ставай смешен! Кой ще вземе моята?!"

19-11-2009 18:00
Обява по време на криза: Искам да се омъжа. Говоря малко, готвя вкусно, глава не ме боли! Pfft Pfft Pfft

09-02-2009 19:58
saita mi haresva,6te go pose6tavam 4esto Smile
На вниманието на работодателите ! Стартира дългоочакваната мярка за компенсиране на трудовите договори на непълно работно време.
ИкономикаПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА КОМПЕНСАЦИИ НА РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, ЗА КОИТО Е УСТАНОВЕНО НЕПЪЛНО РАБОТНО ВРЕМЕ, В ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СЕКТОРИ "ИНДУСТРИЯ" И "УСЛУГИ"

В сила от 27.02.2009 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 27 Февруари 2009г.

Чл. 1. (1) На работници и служители от икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги", за които е установено непълно работно време при условията и по реда на чл. 138а, ал. 1 и § 3б от преходните разпоредби на Кодекса на труда (КТ), могат да се изплащат компенсации.
(2) Компенсациите по ал. 1 се изплащат, когато продължителността на установеното непълно работно време е половината от законоустановената продължителност за месеца или за периода на изчисляване на работното време.

(3) Компенсацията по ал. 1 за един работник или служител е до 120 лв. месечно, като конкретният размер се изчислява в зависимост от действително отработеното време през месеца.

(4) Лицата по ал. 1 имат право на компенсация еднократно в рамките на една календарна година и за срок не повече от 3 последователни месеца в рамките на периодите по чл. 138а, ал. 1 и § 3б от преходните разпоредби на КТ.

(5) Максималният месечен размер на компенсацията се изплаща на работници и служители, които през месеца са работили на непълно работно време, равняващо се на половината от законоустановената продължителност на работното време и пълен работен месец.Чл. 2. За изплащане на компенсации по чл. 1 могат да кандидатстват работници и служители, за които е установено непълно работно време от работодатели, които работодатели:
1. са местни физически или юридически лица, както и чуждестранни юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България;

2. имат преобладаващ брой наети работници и служители в икономическите дейности В, С, D, Е, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008 г.);

3. са установили непълно работно време за период, не по-кратък от два месеца, и за най-малко 5 на сто от списъчния състав на персонала към момента на кандидатстване;

4. нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и/или задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите;

5. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация;

6. нямат наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 КТ през последните 6 месеца преди кандидатстването на техни работници и служители.Чл. 3. В рамките на процедурата по установяване на непълно работно време работодателят информира работниците и служителите за възможностите да получават компенсации по постановлението чрез обява на подходящо място в предприятието.


Чл. 4. Дирекциите "Бюро по труда" информират ежемесечно за условията и реда за изплащане на компенсации по постановлението чрез обяви най-малко в един местен и в един национален всекидневник, както и на информационното табло в съответната дирекция "Бюро по труда", и организират процедура за кандидатстване.


Чл. 5. (1) Работниците и служителите, желаещи да получават компенсациите по чл. 1, попълват и предоставят на работодателя писмени декларации по образец съгласно приложение № 1.
(2) В 14-дневен срок от обявяването на информацията по чл. 4 работодателят представя в дирекция "Бюро по труда", обслужващо територията по месторабота на лицата по чл. 1, получените декларации по ал. 1 заедно със следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние или посочен ЕИК;

2. статистически формуляр - образец ЕЕ 01022, за последното тримесечие и данни за сектора на основната дейност по Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008 г.);

3. заповед за установяване на непълно работно време на основание чл. 138а, ал. 1 или § 3б от преходните разпоредби на КТ, протокол за постигнато съгласие между работодателя с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 КТ за въвеждане на непълно работно време и информация за всички работници и служители, за които е установено непълно работно време;

4. удостоверение от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за наличието или липсата на задължения към датата на подаване на документите;

5. декларация за обстоятелствата по чл. 2, т. 6 и за поемане на задължение за предоставяне ежемесечно за срока на получаване на компенсации по постановлението от работниците и служителите на данни за действително отработеното време за всяко от лицата по чл. 5, ал. 1 по образец съгласно приложение № 2;

6. декларация за поемане на задължения по образец съгласно приложение № 3;

7. финансов отчет за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаване на документите, и финансов отчет за същия период на предходната година.Чл. 6. (1) Писмените декларации по чл. 5, ал. 1 на работниците и служителите с приложените от работодателите документи по чл. 5, ал. 2 се разглеждат от Съвета за сътрудничество към дирекция "Бюро по труда", създаден в изпълнение на чл. 12, ал. 1 от Закона за насърчаване на заетостта, на присъствени заседания в тридневен срок след изтичането на срока по чл. 5, ал. 2.
(2) Декларациите на работници и служители, за които работодателят не е предоставил документи по чл. 5, ал. 2 или документите не отговарят на изискванията на чл. 2, не се допускат до оценяване.Чл. 7. (1) Съветът за сътрудничество разглежда и оценява подадените документи по реда на постъпването им по следните критерии:
1. процент на изменение на стойността на продажбите за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите по чл. 5, в сравнение със същия период на предходната година;

2. процент на изменение на финансовите резултати за последното тримесечие, предхождащо месеца на подаването на документите по чл. 5, в сравнение със същия период на предходната година;

3. вид на основната дейност;

4. процент на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, от общия брой на списъчния състав в края на последното тримесечие, предхождащо месеца преди въвеждането на непълно работно време;

5. наличие на санкции или глоби на работодателя по чл. 413, ал. 3 и чл. 414, ал. 2 КТ и по Закона за насърчаване на заетостта през последните 6 месеца преди подаване на документите по чл. 5.

(2) Оценката на документите се извършва по скала съгласно приложение № 4.

(3) Разгледаните и оценените от Съвета за сътрудничество документи се предоставят на съответната Комисия по заетост към областния съвет за развитие чрез директорите на дирекциите "Бюро по труда" в срок не по-късно от 3 дни след срока по чл. 6, ал. 1.

(4) Комисията по заетост прави общо класиране за областта на оценените от съветите за сътрудничество документи в рамките на разпределените финансови средства.

(5) Комисията по заетост въз основа на класирането по ал. 4 прави писмено предложение до директорите на дирекции "Бюро по труда" за одобряване или неодобряване на декларациите на работниците и служителите в срок 3 дни от постъпването на документите по ал. 3.Чл. 8. (1) Директорите на дирекции "Бюро по труда" въз основа на предложението по чл. 7, ал. 5 издават решение за одобряване или неодобряване на декларациите и уведомяват чрез работодателя работниците и служителите, на които ще бъдат изплащани компенсации, в срок 3 дни от получаване на предложението на Комисията по заетост към областния съвет за развитие.
(2) Решението по ал. 1 се издава, обжалва и изпълнява по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(3) Сумите за компенсации са дължими от датата на подаване на документите по чл. 5, ал. 2 в дирекциите "Бюро по труда", но не по-рано от датата на въвеждане на непълното работно време.

(4) Сумите се изплащат ежемесечно на работниците и служителите в размера, определен в чл. 1, ал. 3, въз основа на информация за фактически отработеното време за всяко от лицата, предоставена от работодателя не

по-късно от 5 работни дни след изтичането на календарния месец.

(5) Дирекциите "Бюро по труда" изплащат безкасово компенсациите на работниците и служителите.Чл. 9. В случаите, когато работниците и служителите преминат на пълно работно време преди изтичането на срока за изплащане на компенсации, работодателят уведомява писмено дирекция "Бюро по труда" в срок 3 дни от датата на заповедта за въвеждане на пълно работно време.


Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на постановлението:
1. "Компенсации" са суми, определени в Националния план за действие по заетостта за съответната година, които се изплащат на работниците и служителите, чиито доходи от труд се намаляват в резултат от преминаване от пълно към непълно работно време. Компенсациите са под формата на помощи поради обстоятелствата, предизвикани от въвеждане на непълно работно време от работодателя.

2. "Икономически сектори "Индустрия" и "Услуги" са дейностите по букви B, C, D, E, F, G, H, I и J от Класификацията на икономическите дейности (КИД - 2008 г.).Заключителни разпоредби

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 4, ал. 1 и чл. 16, т. 13 от Закона за насърчаване на заетостта.


§ 3. В чл. 1, ал. 7 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г., бр. 10 от 2003 г., бр. 21 от 2004 г., бр. 1 и 81 от 2006 г., бр. 1 и 15 от 2007 г., бр. 20 от 2008 г. и бр. 12 от 2009 г.), се създава т. 13:
"13. компенсацията на работниците и служителите, за които е установено непълно работно време, изплатена по реда на нормативен акт на Министерския съвет за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги"."§ 4. Средствата за изпълнение на постановлението се осигуряват за сметка на средствата, определени в Националния план за действие по заетостта, и се разпределят по области съобразно броя на наетите лица по области в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".


§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на труда и социалната политика, който дава указания по прилагането му, и на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта.


§ 6. Контролът по прилагането на постановлението се осигурява от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".


§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".


Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1
До
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Д Е К Л А Р А Ц И Я
от

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., ЕГН .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, презиме, фамилия)
л. к. № .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(адрес)
1. Декларирам, че:
- работя по трудов договор в .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(предприятие)
- със заповед на работодателя преминах/ще премина на непълно работно време за срок .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . месеца.
2. Декларирам желанието си да получавам компенсации при условията и по реда на ПМС № 44 от 2009 г.Дата: .. .. .. .. .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2, т. 5
До
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Д Е К Л А Р А Ц И Я
от

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(име, презиме, фамилия)
в качеството на представител на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(данни за работодателя по смисъла на § 1, т. 10,
букви "а" и "б" от Кодекса на труда)

Декларирам, че представляваният от мен работодател:
1. През последните 6 месеца преди датата на представяне в дирекция "Бюро по труда" на документите по чл. 5 от ПМС № 44 от 2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги" няма наложени санкции или глоби по чл. 415, ал. 2 от Кодекса на труда.
2. Ще предоставя ежемесечно за срока на получаване на компенсациите от работници и служители, за които е установено непълно работно време, информация за действително отработеното време за всяко от лицата не по-късно от 5 работни дни след изтичане на календарния месец.
Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: .. .. .. .. .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Приложение № 3 към чл. 5, ал. 2, т. 6
До
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..Д Е К Л А Р А Ц И Я
от
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
(име, презиме, фамилия)
в качеството на представител на .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .
(данни за работодателя по смисъла на § 1, т. 10,
букви "а" и "б" от Кодекса на труда)
Декларирам, че за срока на изплащане на компенсациите на работници и служители, за които е установено непълно работно време, представляваният от мен работодател няма:
1. да наема нови работници и служители на работни места, за които е въведено непълно работно време;
2. да изисква от работниците и служителите, работещи на непълно работно време, полагането на извънреден труд, с изключение на случаите по чл. 144, т. 1 - 3 от Кодекса на труда, или да сключва трудови договори с тях за работа на друго работно място в същото предприятие;
3. да увеличава трудовите норми на работниците и служителите, работещи при непълно работно време;
4. да поставя работещите при непълно работно време при по-неблагоприятни условия на труд от работещите на пълно работно време.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.Дата: .. .. .. .. .. .. .. Декларатор: .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2
Скала на критериите за оценка на документите, представени по чл. 5Критерии Точки
1. Процент на изменение на стойността на
продажбите за последното тримесечие,
предхождащо месеца на подаването на
документите по чл. 5, в сравнение със
същия период на предходната година:
1.1. Над 51 на сто намаление на стойността
на продажбите 30
1.2. От 21 до 50 на сто намаление на стой-
ността на продажбите 20
1.3. До 20 на сто намаление на стойността на
продажбите 10
1.4. Увеличение на стойността на продажбите 0
2. Процент на изменение на финансовите
резултати за последното тримесечие,
предхождащо месеца на подаването на
документите по чл. 5, в сравнение със
същия период на предходната година:
2.1. Над 71 на сто намаление на печалбата и
отрицателни финансови резултати 15
2.2. От 31 до 70 на сто намаление на печалбата 10
2.3. До 30 на сто намаление на печалбата 5
2.4. Увеличение на печалбата 0
3. Вид на основната дейност:
3.1. Сектор "Индустрия" 10
3.2. Сектор "Услуги" 5
4. Процент на работниците и служителите, за
които е установено непълно работно време,
от общия брой на списъчния състав в края
на последното тримесечие, предхождащо
въвеждането на непълно работно време:
4.1. Над 51 на сто от общия брой на списъчния
състав 15
4.2. От 31 до 50 на сто от общия брой на
списъчния състав 10
4.3. До 30 на сто от общия брой на списъчния
състав 5
5. Наличие на санкции или глоби на рабо-
тодателя през последните 6 месеца преди
подаване на документите по чл. 5:
5.1. По чл. 413, ал. 3 от Кодекса на труда -5
5.2. По чл. 414, ал. 2 от Кодекса на труда -5
5.3. По сключени договори за обучение и зае-
тост по Закона за насърчаване на заетостта -10
Максимален брой точки 70
Коментари
Няма написани коментари
Напишете коментар
Трябва да сте регистриран за да напишете коментар
Оценки
Оценяването е достъпно единствено за потребителите.

Влезте в акаунта си или се регистрирайте за да можете да давате оценки.

Няма оценки
Времето в Дряново
Времето в региона
Анкета
Има ли позитивна промяна в икономическото развитие Община Дряново ?

Да, определено има
Да, определено има
100% [1 гласувал]

Не, нещата се влошават
Не, нещата се влошават
0% [0 гласували]

Без промяна
Без промяна
0% [0 гласували]

Брой гласували: 1
Трябва да сте регистриран за да можете да гласувате.
Начало: 14/01/2018 14:39

Архив
Нови статии
· Общински съвет - Дря...
· Община Дряново е зад...
· Дружеството за „Соци...
· 6 810 564,89 лева от...
· Еднократна помощ за ...
Теми във форума
Нови теми
· Хараламби Александров
· Провалите на Кмета Н...
· Съдържателно и истин...
· Парадоксът на нашето...
· Здравейте приятели н...
Най-активни теми
Няма създадени теми
2,387,954 уникални посещения